Thông tin từ các Khoa, Phòng liên quan

Phân công giảng viên hướng dẫn Thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm học 2022-2023

Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên ngành Quản lý giáo dục phân công giảng viên hướng dẫn Thực tập tốt nghiệp đợt 1, năm học 2022-2023

Phân công giảng viên hướng dẫn thực tập cơ sở đợt 2, năm học 2022-2023

Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên ngành Quản lý giáo dục và Quản trị văn phòng danh sách sinh viên đủ điều kiện và phân công giảng viên hướng dẫn thực tập cơ sở đợt 2, năm học 2022-2023.

Kết quả xét đăng ký thực tập cơ sở (Thực tập 1), Thực tập tốt nghiệp (Thực tập 2) đợt 2, năm học 2022-2023, khoa Quản lý

Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên kết quả xét đăng ký thực tập cơ sở (Thực tập 1), Thực tập tốt nghiệp (Thực tập 2) đợt 2, năm học 2022-2023

Kết quả xét đăng ký thực tập cơ sở (Thực tập 1), Thực tập tốt nghiệp (Thực tập 2) đợt 2, năm học 2022-2023, khoa Quản lý

Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên kết quả xét đăng ký thực tập cơ sở (Thực tập 1), Thực tập tốt nghiệp (Thực tập 2) đợt 2, năm học 2022-2023