Thông báo nghỉ học học phần Lý thuyết tối ưu (Tối ưu hóa)

30-12-2022 09:00 Lượt xem: 861

Phòng Quản lý đào tạo - GDCT&CTSV thông báo: Học phần Lý thuyết tối ưu (Tối ưu hóa) (Mã lớp TC: CN137.1_LT) - Giảng viên Nguyễn Trọng Hải tạm nghỉ ngày 31/12/2022.