Quy chế tuyển sinh đại học năm 2023 của Học viện Quản lý giáo dục

28-03-2023 10:00 Lượt xem: 4,903

Quyết định về việc ban hành quy chế tuyển sinh đại học của Học viện Quản lý giáo dục.Chi tiết sinh viên xem tại link dứoi đây

https://drive.google.com/file/d/1Ehj02EoffErQqBA4_DQMXKaAQRMh_NMk/view?usp=share_link