Tổ chức các lớp học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp năm học 2020-2021

14-04-2021 00:00 Lượt xem: 2,337
Học viện Quản lý giáo dục thông báo kế hoạch tổ chức học các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Đại học chính quy

Căn cứ Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 hợp nhất Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT và Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT về Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 1049/QĐ-HVQLGD ngày 09/10/2019 của Học viện Quản lý giáo dục về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Học viện Quản lý giáo dục; Căn cứ Kế hoạch Đào tạo năm học 2020-2021;

Học viện Quản lý giáo dục thông báo kế hoạch tổ chức học các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Đại học chính quy như sau:

1. Các mốc thời gian:

- Thời gian đăng ký học phần:

+ Hình thức: sinh viên thực hiện đăng ký học trực tuyến trên cổng thông tin sinhvien.naem.edu.vn (Phòng Đào tạo không tiếp nhận các trường hợp đăng ký muộn tại phòng Đào tạo, sinh viên chủ động đăng ký trực tuyến);

+ Thời gian: 9h00 ngày 15/04 đến hết ngày 16/4/2021; đăng ký bổ sung từ 9h00 ngày 17/4 đến 18/4/2021;

- Thời gian học: Trong 06 tuần từ ngày 19/4/2021 đến ngày 30/5/2021, có dự kiến thời khóa biểu kèm theo.

- Hoàn thành điểm đánh giá quá trình: Giảng viên nộp điểm đánh giá quá trình và danh sách sinh viên không đủ điều kiện trước ngày 03/06/2021.

- Thời gian thi: Thời gian thi từ ngày 05/6/2021 và hoàn thành chấm thi trước ngày 13/06/2020.

2. Điều kiện đăng ký:

Sinh viên chỉ được đăng ký phương án và đăng ký học khi có đủ các điều kiện sau:

- Sinh viên phải tích lũy tối thiểu đủ 75% khối lượng tín chỉ của chương trình đào tạo.

- Điểm trung bình chung tích lũy đạt từ 2,00 trở lên;