Thông báo thu tiền thi lần 2 học kỳ tự nguyện và Học kỳ 1 đợt 2 khóa 14

07-04-2021 09:00 Lượt xem: 1,149

 HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC

PHÒNG KẾ HOẠCH -TÀI CHÍNH

Số:     /TB- KHTC 

 
 
            

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  7  tháng 04 năm 2021

 
 
 

   

 

 

THÔNG BÁO

(Về việc: Nộp tiền thi lần 2 học kỳ I năm học 2020-2021 cho sinh viên Chính quy)       

          Căn cứ Kế hoạch đào tạo các khóa;

          Căn cứ Kế hoạch tổ chức thi lần 2 học kỳ I năm học 2020-2021;

          Học viện Quản lý Giáo dục thông báo việc nộp tiền thi lần 2 học kỳ I năm học 2020- 2021 như sau:

            1. Đối tượng: Sinh viên phải thi lại các học phần của học kỳ I năm học 2020-2021.

            2.Thời gian nộp tiền: Từ ngày 07/04/2021 đến hết ngày 14/04/2021

             Sáng từ 08h30 đến 11h30

             Chiều từ 14h đến 17h00

            3. Định mức thu lệ phí thi lại: 100.000đồng/môn thi/sinh viên.

            4. Địa điểm nộp: Phòng Kế hoạch – Tài chính ( Phòng 209 nhà A1)

           Sinh viên phải hoàn thành học phí mới được đăng ký thi lại.

           Học viện yêu cầu sinh viên đóng đầy đủ lệ phí thi trên theo đúng thời gian đã quy định trong thông báo. Sau thời gian trên, phòng Kế hoạch tài chính sẽ không thu thêm bất cứ trường hợp nào và coi như sinh viên đó không có nguyện vọng thi (sinh viên thi lại phải hoàn thành tất cả học phí đã phát sinh)

           Phòng Kế hoạch – Tài chính lập danh sách sinh viên đã nộp lệ phí thi lại gửi phòng Đảm bảo chất lượng để lập danh sách thi.

Nơi nhận:

- Ban giám đốc( để b/c);

- Phòng Đào tạo( để phối hợp);

- Lưu KHTC.

 

               TL. GIÁM ĐỐC

            TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

 

             Nguyễn Thị Hồng