Thông báo Kết quả xét học vụ học kỳ 1 năm học 2020-2021

05-04-2021 00:00 Lượt xem: 2,977

Căn cứ Quyết định số 1049/QĐ-HVQLGD ngày 09/10/2019 của Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Học viện Quản lý giáo dục;

Căn cứ kết quả cuộc họp xét học vụ học kỳ 1 năm học 2020-2021 ngày 25 tháng 3 năm 2021;

Học viện thông báo kết quả xét học vụ học kỳ 1 năm học 2020-2021 các lớp hệ Đại học chính quy như sau:

1. Sinh viên thuộc diện cảnh báo kết quả học tập:

Sinh viên có học lực yếu ở học kỳ 1 năm học 2020 – 2021 bị cảnh báo học tập, do phạm một trong các điều kiện sau:

a) Điểm trung bình chung tính lũy đạt dưới 1,20 đối với sinh viên năm thứ nhất, dưới 1,40 đối với sinh viên năm thứ hai, dưới 1,60 đối với sinh viên năm thứ ba hoặc dưới 1,8 đối với sinh viên các năm tiếp theo và cuối khóa;

b) Điểm trung bình chung học kỳ đạt dưới 0,80 đối với học kỳ đầu khóa học, dưới 1,00 đối với các học kỳ tiếp theo;

c) Tổng số tín chỉ các học phần bị điểm F còn tồn đọng tính từ đầu khóa học đến thời điểm xét vượt quá 24 tín chỉ.

d) Sinh viên tự ý bỏ học trong học kỳ 1 năm học 2020 – 2021.  

2. Danh sách sinh viên bị cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học:

- Sinh viên cảnh báo kết quả học tập: 95 sinh viên (Danh sách kèm theo)

- Sinh viên cảnh báo kết quả học tập 2 lần lên tiếp: 52 sinh viên (Danh sách kèm theo)

- Sinh viên dự kiến buộc thôi học: 109 sinh viên (Danh sách kèm theo)

Danh sách xem tại: https://drive.google.com/file/d/1yo9Q6ekHMysKarPYl30FflfIyT8CFo_G/view?usp=sharing

Phòng Đào tạo tiếp nhận thông tin phản hồi của sinh viên đến hết 17h00 ngày 30/4/2021 (ThS. Từ Thị Hồng Vân).