Nhận đơn xin xem lại bài thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2019-2020 đợt 2 và học kỳ tự nguyện

01-04-2021 00:00 Lượt xem: 644

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục nhận đơn xin xem lại bài thi lần 1 đợt 2 khóa 14 học kỳ 1 năm học 2020-2021 và học kỳ tự nguyện. 

Thời gian nhận đơn: từ 5/4/2021 đến 9/4/2021

Địa điểm nhận đơn: Phòng 109 nhà A1

Trong đơn đề nghị sinh viên ghi rõ: tên học phần, họ và tên, số báo danh, điểm thi.

Trân trọng thông báo!