Khoa Quản lý

Lịch báo cáo thực tập cơ sở ngành Quản lý giáo dục, Quản trị văn phòng đợt 2, năm học 2022-2023

Khoa Quản lý thông báo tới tất cả sinh viên ngành Quản lý giáo dục, Quản trị văn phòng lịch chấm báo cáo thực tập cơ sở đợt 2 năm học 2022-2023. Sinh viên chú ý xem danh sách hội đồng chấm báo cáo, thời gian, địa điểm trong file đính kèm dưới đây:

Thông báo nộp hồ sơ thực tập tốt nghiệp đợt 1 (đối với sinh viên thực tập phương án 1, 7 tuần, từ 30/01/2023 đến 19/03/2023), năm học 2022-2023

Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên ngành Quản lý giáo dục thực tốt nghiệp (phương án 1, 7 tuần, từ 30/01/2023 đến 19/03/2023), năm học 2022-2023 về việc nộp hồ sơ thực tập tốt nghiệp đợt 1 như sau:

Thông báo nộp báo cáo thực tập cơ sở đợt 2, năm học 2022-2023

Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên thực tập cơ sở đợt 2 theo phương án Thực tập 1/2 ngày, thời gian 06 tuần từ ngày 30/01/2023 đến 12/03/2023 ngành Quản lý giáo dục và Quản trị văn phòng về việc nộp hồ sơ thực tập cơ sở như sau:

Phân công giảng viên hướng dẫn Thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm học 2022-2023

Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên ngành Quản lý giáo dục phân công giảng viên hướng dẫn Thực tập tốt nghiệp đợt 1, năm học 2022-2023

Phân công giảng viên hướng dẫn thực tập cơ sở đợt 2, năm học 2022-2023

Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên ngành Quản lý giáo dục và Quản trị văn phòng danh sách sinh viên đủ điều kiện và phân công giảng viên hướng dẫn thực tập cơ sở đợt 2, năm học 2022-2023.

Kết quả xét đăng ký thực tập cơ sở (Thực tập 1), Thực tập tốt nghiệp (Thực tập 2) đợt 2, năm học 2022-2023, khoa Quản lý

Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên kết quả xét đăng ký thực tập cơ sở (Thực tập 1), Thực tập tốt nghiệp (Thực tập 2) đợt 2, năm học 2022-2023

Thông báo đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp năm học 2022-2023

Căn cứ kế hoạch đào tạo và học tập đại học chính quy năm học 2022-2023 của Học viện Quản lý giáo dục; Căn cứ kế hoạch số 716/HVQLGD-ĐT ngày 14/11/2022 quy định về việc làm khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên đại học chính quy năm học 2022-2023.

Thông báo đăng ký thực tập tốt nghiệp đợt 1, năm học 2022-2023

Căn cứ kế hoạch đào tạo và học tập đại học chính quy năm học 2022-2023 của Học viện Quản lý giáo dục; Căn cứ kế hoạch số 716/HVQLGD-ĐT ngày 14/11/2022 quy định về việc tổ chức thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm học 2022-2023.

Thông Báo Về Việc Đăng Ký Thực Tập Cơ Sở (Thực Tập 1) Đợt 1 năm học 2022-2023

Thực hiện kế hoạch năm học 2022-2023 của Học viện Quản lý giáo dục, theo thông báo số 716/HVQLGD-ĐT ngày 14/11/2022 về việc tổ chức thực tập cơ sở (Thực tập 1), thực tập tốt nghiệp và làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên đại học chính quy đợt 1 năm học 2022-2023, khoa Quản lý thông báo tới sinh viên làm hồ sơ đăng ký thực tập như sau:

Lịch báo cáo thực tập cơ sở đợt 1, năm học 2022-2023

Khoa Quản lý thông báo tới tất cả sinh viên ngành Quản lý giáo dục lịch chấm báo cáo thực tập cơ sở đợt 1 năm học 2022-2023. Sinh viên chú ý xem danh sách hội đồng chấm báo cáo, thời gian, địa điểm trong file đính kèm dưới đây: