Thông báo về việc nộp khóa luận tốt nghiệp năm học 2020-2021

28-05-2021 10:00 Lượt xem: 1,222
Để chuẩn bị cho việc chấm khóa luận, khoa Quản lý thông báo tới sinh viên hoàn thiện khóa luận tốt nghiệp và nộp lại khoa.

Hình thức: Sinh viên gửi e-mail bản mềm khóa luận/ đồ án (trong 1 file) cho giảng viên hướng dẫn. Giảng viên hướng dẫn gửi cho Khoa

Hạn nộp: trước 15h, thứ 2 ngày 31/05/2021

Dự kiến thời gian chấm khóa luận: Từ 01/6/2021đến 04/6/2021 (Sinh viên chú ý theo dõi các thông báo tiếp theo của khoa)
 

Lưu ý: Điều kiện để sinh viên được bảo vệ, chấm khóa luận tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp quy định như sau:

Sinh viên đã được giao làm khóa luận tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp được đánh giá đồ án, khóa luận khi:

– Sinh viên đã tích lũy hết các học phần trong chương trình đào tạo (không bao gồm học phần khóa luận tốt nghiệp)

– Được giảng viên hướng dẫn cho phép đưa khóa luận tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp ra đánh giá.

Danh sách sinh viên đủ điều kiện đánh giá khóa luận tốt nghiệp sinh viên xem tại đây:

https://drive.google.com/file/d/1sB46M124t3z2gpPxTlG5ndUVEplLtFTX/view?usp=sharing

Trân trọng thông báo./.