Đề án tuyển sinh Đại học Chính quy năm 2023

15-06-2023 00:00 Lượt xem: 3,068

Ban hành Đề án tuyển sinh đại học năm 2023 của Học viện Quản lý giáo dục

Hội đồng Tuyển sinh Học viện Quản lý giáo dục đã Ban hành đề án tuyển sinh Đại học năm 2023 của Học viện Quản lý giáo dục.

Chi tiết xem tại: https://docs.google.com/document/d/1Ce3qQS7gF1wGyEqCSUiTX75GmAH3d_cc/edit?usp=sharing&ouid=104671526312527044576&rtpof=true&sd=true