Đăng ký phương án tổ chức học học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp

12-04-2021 00:00 Lượt xem: 2,628

Chú ý:

- Việc đăng ký phương án tổ chức học học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp rất quan trọng, căn cứ kết quả sinh viên đăng ký phương án tổ chức học, phòng Đào tạo sắp xếp thời khóa biểu cụ thể để sinh viên đăng ký học phần.

- Sinh viên chỉ được đăng ký phương án và đăng ký học khi có đủ các điều kiện sau:

+ Sinh viên phải tích lũy tối thiểu đủ 75% khối lượng tín chỉ của chương trình đào tạo.

+ Điểm trung bình chung tích lũy đạt từ 2,00 trở lên;

+ Sinh viên làm khóa luận không thực hiện việc đăng ký

 

1. Đăng ký phương án tổ chức học: trước ngày 14/4/2021. Sinh viên đăng ký phương án tại trang sinhvien.naem.edu.vn. Thực hiện đăng ký phương án tương tự như đăng ký học phần với lựa chọn học phần đó là: Khảo sát phương án học môn học thay thế khóa luận, sau đó chọn phương án dự kiến xếp thời khóa biểu

+ Phương án 1: Sắp xếp thời khóa biểu từ thứ 2 đến thứ 6 vào buổi sáng (Lớp 1)

+ Phương án 2: Sắp xếp thời khóa biểu từ thứ 2 đến thứ 6 vào buổi chiều (Lớp 2)

+ Phương án 3: Sắp xếp thời khóa biểu vào ngày thứ 4, 6 (Lớp 3)

+ Phương án 4: Sắp xếp thời khóa biểu vào ngày thứ 3, 5 (Lớp 4)

+ Phương án 5: Sắp xếp thời khóa biểu vào ngày thứ 7, CN (Lớp 5)

Căn cứ số lượng sinh viên lựa chọn các phương án có cân nhắc ưu tiên khóa 11 và các sinh viên đảm bảo đúng tiến độ, Phòng Đào tạo sẽ thông báo chính thức.

2. Thời gian đăng ký học phần dự kiến từ 16/04 đến ngày 17/4/2021

3 Thời gian học dự kiến : Trong 06 tuần từ ngày 19/4/2021 đến ngày 30/5/2021